V-005 คู่มือเตรียมสอบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ  

   สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร
ใช้ได้กับการสอบตำแหน่ง ดังนี้
1.  พนักงานนำเข้าข้อมูล   2.  เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ
3.  เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์
4.  เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง
5.  ผู้สือข่าว
6.  ผู้เขียนบทโทรทัศน์
7.  นักวิชากฎหมาย
8.  นักวิชาเศรษฐกิจ
9.  ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์         

ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นเกรํดช่วยจำ พรบ. และเจาะข้อสอบ
ปัจจุบัน
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
–  เกร็ดช่วยจำ  :  รัฐธรรมนูญ
–  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม ฯลฯ

    ประกอบด้วย

1.  สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา
3.  บทบาทหน้าที่่ของรัฐสภา

    4.  อำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของวุฒิสภา
    5.  เกร็ดช่วยจำ : รัฐธรรมนูญ
    6.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
    7.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
    8.  เกร็ดความรู้ :  ข้อบังคับการประชุม
    9.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2550

   11.  แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรของไทย พ.ศ. 2550
พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างชัดเจน
12.  แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
13.  แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
14.  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
15.  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

    16.  สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน