BC-194 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 1-2

180฿

ประกอบด้วย

–พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
–พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
–ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
–ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
–วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิค และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Scroll to Top