คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

* ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ชุดที่ 2.

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,