คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

* มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* มาตรฐานคุณภาพน้ำ

* มาตรฐานคุณภาพอากาศ

* กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

* การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

* ภาวะโลกร้อน

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

* หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.