KP-1971 นักบัญชี กรมบัญชีกลาง

260฿

รายละเอียด

KP-1971    นักบัญชี กรมบัญชีกลาง

 

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง

Øการบัญชีการเงิน                                                                                                                                                                  Øการบัญชีต้นทุน

Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี

Øการวิเคราะห์งบการเงิน

Øการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                         –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                             –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                     Øพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øการวิเคราะห์และวางแผนงาน                                                                                                                                             Øการประสานงาน                                                                                                                                                                   Øการจัดการองค์การ                                                                                                                                                                                  – เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

– เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                                                                           Ø การบริหาราชการ

Øร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

Øความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “KP-1971 นักบัญชี กรมบัญชีกลาง”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*