Sale!

BC-6526 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. ออกใหม่ล่าสุดปี 59 นี้

270฿ 243฿

ประกอบด้วยเนื้อหาที่กำหนดในการออกสอบพร้อมเจาะข้อสอล ล่่าสุดออกใหม่ธันวาคม 2559 นี้เอง

รายละเอียด

BC-6526  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม.  ออกใหม่ล่าสุดปี 59 นี้

ประกอบด้วยเนื้อหาที่กำหนดในการออกสอบล่าสุดในเดือนธันวาคม 2559 นี้

*  การจัดและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร                                                                 *  การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน
*
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)
*  การวางแผนกำลังคน

*
  การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง       
*
  การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง
*
  การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
*
  หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร
*
  การบรรจุและแต่งตั้ง
*
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
*
  การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
*
  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
*
  การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
*
  การออกจากราชการ

*  การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM
*
  การพัฒนาองค์กร
*
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น

    –แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล 270 ข้อ

 

 *** รอพบกับชุดพิชิตข้อสอบนักทรัพยากร เจาะข้อสอบทั้งเล่ม ออกใหม่เร็ว ๆ  นี้ค่ะ