BC-5802 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

280฿

มีเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-5802  คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และเจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ 2  ชุด
*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
*  เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*  ความรู้ด้านการวางแผน
*  การวางแผนงานและโครงการ
*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
–  เจาะข้อสอบการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ  ชุดที่ 2
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ
*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
*  เจาะข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ชุดที่ 3
*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
*  ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  ชุดที่ 2