BC-5710 นายทหารพัฒนากำลังพล รหัสตำแหน่ง 011 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

250฿

รายละเอียด

BC-5710  นายทหารพัฒนากำลังพล รหัสตำแหน่ง 011 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกอบด้วยภาคความรู้พื้นฐานและเฉพาะตำแหน่ง

*  เจาะข้อสอบคณิคศาสตร์
*  เจาะข้อสอบภาษาไทย
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
*  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป  ชุดที่ 3
*  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
*  ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพากรมนุษย์ (HR)
*  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
*  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากำลังพล
*  เจาะข้อสอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชุดที่ 3