BC-4782 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทัวไป ชั้นสัญญาบัตร

260฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบออกใหม่ปี 2559 นายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป ใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกระดับ มีสรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ – เซ็ท (Sets) – ระบบจำนวนจริง – ตรรกศาสตร์ – ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ – ตรีโกณมิติและการประยุกต์ – ฟังก์ชั่นเอกซ์โแเนนเชียลและลอการิทึม – จำนวนเชิงซ้อน – ลำดับและอนุกรม – ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน – การอินทิเกรต – วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ – ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็ฯ – สถิติ – แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 1 – แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 2 ส่วนที่ 2 ความรู้ทางด้านภาษาไทย – เนื้อหาภาษาไทยการใช้คำที่ไม่ถูกตอง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/การใชคำราชาศัพท์ พร้อมยกตัวอย่างคำถาม – เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์ – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4 ส่วนที่ 3 ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ – เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ – เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1 – เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2 ส่วนที่ 4 ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ – เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 – เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป – เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่่ 1 – เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่่ 2 – เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 ราคา 260 บาท

BC-4782 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

260฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป ใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกระดับ มีสรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์      –  เซ็ท (Sets) –  ระบบจำนวนจริง –  ตรรกศาสตร์ –  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น –  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ –  ตรีโกณมิติและการประยุกต์ –  ฟังก์ชั่นเอกซ์โแเนนเชียลและลอการิทึม –  จำนวนเชิงซ้อน –  ลำดับและอนุกรม –  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน –  การอินทิเกรต –  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ –  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็ฯ –  สถิติ –  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 1 –  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม  ชุดที่ 2 ส่วนที่ 2  ความรู้ทางด้านภาษาไทย –  เนื้อหาภาษาไทยการใช้คำที่ไม่ถูกตอง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/การใชคำราชาศัพท์  พร้อมยกตัวอย่างคำถาม –  เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์ –  เจาะข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่ 1 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  2 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  3 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  4 ส่วนที่ 3  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ –  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2 ส่วนที่ 4  ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 ส่วนที่ 5  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่่  1 –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่่  2 –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่  3   ราคา 260 บาท จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

BC-4782 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

260฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ
นายทหารกองทัพอากาศ
              ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

ใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกระดับ

มีสรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย
       

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
     –  เซ็ท (Sets)
–  ระบบจำนวนจริง
–  ตรรกศาสตร์
–  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
–  ตรีโกณมิติและการประยุกต์
–  ฟังก์ชั่นเอกซ์โแเนนเชียลและลอการิทึม
–  จำนวนเชิงซ้อน
–  ลำดับและอนุกรม
–  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
–  การอินทิเกรต
–  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
–  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็ฯ
–  สถิติ
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม  ชุดที่ 2

ส่วนที่ 2  ความรู้ทางด้านภาษาไทย

–  เนื้อหาภาษาไทยการใช้คำที่ไม่ถูกตอง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/การใชคำราชาศัพท์  พร้อมยกตัวอย่างคำถาม
–  เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์
–  เจาะข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  3
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  4

ส่วนที่ 3  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
–  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1
–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2

ส่วนที่ 4  ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
ส่วนที่ 5  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

–  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่่  1
–  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่่  2
–  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่  3

 

    ราคา 260 บาท

จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center