BC-1405 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างยนต์) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280฿

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบค่ะ

รายละเอียด

BC-1405 คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างยนต์) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มีเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
*  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ
*  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
*  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
*  การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
*  ระบบรองรับนำ้หนักและการส่งกำลัง
*  ระบบเชื้อเพลิง
*  ความรู้ด้านช่างยนต์ทั่วไป
*  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
*  ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์  3 ชุด รวม 300 ข้อ
*  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับพรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน