BC-004 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียด

 

BC-004 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาตร์การแพทย์

ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบ
*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*  ประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2552
*  เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ  2  ชุด
*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน
*  การวิเคราะห์นโยบาย
*  โครงการ
*  หลักการและการบริหารแผนงานและโครงการ
*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณ
*  การจัดทำแผนงานและโครงการ
*  การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
–  เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3
–  เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 4
–  เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 5
–  เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 6

ปกนี้ทำเฉพาะไฟล์ดาวน์โหลด นะคะ สั่งได้ค่ะทางไอดีไลน์  0627030008 ค่ะ