เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9732

260฿

รหัสสินค้า: KP-9732 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9732
สารบัญ
**วิชาคณิตศาสตร์           -เชต                                                                                                             -ลำดับและอนุกรม                                                                                              -ความน่าจะเป็น                                                                                                -ตรรกศาสตร์                                                                                                   -ระบบจำนวนจริง                                                                                              -ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน                                                                                    -เรขาคณิตวิเคราะห์                                                                                            -เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                            **วิชาภาษาไทย           -เสียงและอักษรไทย                                                                                            -ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                                -การสะกดคำ                                                                                                   -การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                            -ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                                               -ระดับภาษา                                                                                                    -หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง                                                                                     -สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                    -โวหารการเขียน                                                                                                -การอ่านจับใจความ                                                                                           -การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                                          -บทความ                                                                                                       -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 1.                                                                                        -เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 2.                                                                              **วิชาภาษาอังกฤษ                -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                           -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                **วิชาคอมพิวเตอร์           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                          -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                          – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4                                                                 ** วิชาความรู้ทั่วไป           -เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            -เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            -ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                     

เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9718

260฿

รหัสสินค้า: KP-9718 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561 BC-9718
สารบัญ
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและจำนวน เจาะข้อสอบรวม 365 ข้อ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ ความรู้ด้านภาษาไทย เจาะข้อสอบการใช้คำไม่ถูกต้อง เจาะข้อสอบการใช้ภาษาไม่รัดกุม เจาะข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์ เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 3 เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 4  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป  เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 1  เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 2  เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 3  เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 4  ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ