เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกทระวงมหาดไทย BC-34169

320฿

รหัสสินค้า: KP-34169 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกทระวงมหาดไทย BC-34169 รูปเล่ม : เข้าเล่มไส
สารบัญ
*แนวข้อสอบ บทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ชุด *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 *พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562  *พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562    *พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539    * พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558      *พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              *พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                            *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  *พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562   *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                * ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ชุด *แนวข้อสอบ แนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 *แนวข้อสอบด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และเป้าหมายการพัฒนาที่่ยั่งยืน