เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ใช้สอบทุกตำแหน่ง ปี 2561 BC-31533

270฿

รหัสสินค้า: KP-31533 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ใช้สอบทุกตำแหน่ง ปี 2561 BC-31533
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง                                                                      *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผลและสรุปความ ชุดที่ 1.         *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผลและสรุปความ ชุดที่ 2.         *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่ 1.                                   *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่ 2.                                   *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่ 3.                                   *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ชุดที่ 1.                        *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ชุดที่ 2.                        *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ชุดที่ 3.                        *ความรู้เบื้องต้นด้าน IT *ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ                                                                  *ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล                                                                                  *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                              *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                              *การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                               *เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจและสังคม                                                               *หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม                                                       *การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)