ฺBC-2832 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-2832  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  ประวัติความเป็นมาของกรมธนารักษ์  ภารกิจ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ความรู้ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
*  เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะแนวข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุกา่รผู้บริหาร
*  ความรู้ทั่วไปในประเทศ