สรุป ACC1102 (AC102) หลักการบัญชี 2

48฿

สรุป ACC1102 (AC102) หลักการบัญชี 2

รายละเอียด

สรุปACC1102 (AC102) หลักการบัญชี 2

สารบัญ
บทที่ 1 การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
บทที่ 2 ระบบใบสำคัญจ่าย
บทที่ 3 ตั๋วเงิน
บทที่ 4 การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม
บทที่ 5 บัญชีเดี่ยว
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้แสวงหาผลกำไร
ราคา 48 บาท
จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์