ตำราราม ACC1102 (AC102) 63009 การบัญชีขั้นต้น 2 รศ.วิภาดา ศุภรพันธ์ และคณะ

73฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

บทที่ 2 ระบบใบสำคัญ

บทที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน

บทที่ 4 การบัญชีสำหรับกิจการผลิตสินค้าขาย

บทที่ 5 บัญชีเดี่ยว

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้หวังผลกำไร

แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ เฉลยตัวอย่างข้อสอบ

ปีที่พิมพ์:มกราคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg