ภาคก. ท้องถิ่น

280฿

รายละเอียด

ภาคก. ท้องถิ่น

สารบัญ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2598
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2500
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2505
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2511
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2519
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2523
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลแลัองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 มาตราที่ 1-53
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
แนวข้อสอบ รับธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญ-
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับทีร่ 2 พุทธศักราช 2554)
ข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสอบ พระราชบัญญัติครูเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสอบและแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อสอบและแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข้อสอบและแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี-
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546ข้อสอบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วน-
ตำบล พ.ศ.2538
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ภาคก. ท้องถิ่น”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*