คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป  «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและบัญชี                                                                   *แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน                                                                                *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                  *พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2560                                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน BB-065

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน BB-065
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *แนวข้อสอบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                     *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                      *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม BฺB-044

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม BฺB-044
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) *เจาะข้อสอบงานธุรการ    

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31762

260฿

รหัสสินค้า: KP-31762 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31762
สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร                                                          -การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                -หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น                                                                                   -การจำแนกพืช                                                                                                       -การขยายพันธุ์พืช การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ                                    -ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเพื่อให้เป็นไป ตามกฏหมาย                                                                                                     -ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย -การจัดการดิน                                                                                                   -การป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                                                 -การตัดแต่ง                                                                                                       -ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์การส่งเสริมเกษตร การส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร                                                -การทำเกษตรอินทรีย์                                                                                    -ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                 *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 1.(100 ข้อ)                   *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 2.(100 ข้อ)                   *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 3.(100 ข้อ)                   *แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ชุดที่ 4.( 50 ข้อ)                     

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31724

260฿

รหัสสินค้า: KP-31724 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31724
สารบัญ
-พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 -หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ -การควบคุมและป้องกันโรค -การส่งเสริมสุขภาพอนามัย -การวางแผนครอบครัว -งานอนามัยแม่ละเด็ก -งานอนามัยโรงเรียน -งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม -งานโภชนาการ -งานทางด้านระบาดวิทยา -สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย *แนวข้อสอบรวม เจ้าพนักงานสาธารณสุข

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31670

260฿

รหัสสินค้า: KP-31670 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561 BC-31670
สารบัญ

สารบัญ
-พ.ร.บ. ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 *เจาะข้อสอบ  พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 -ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ -การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ * แนวข้อสอบรวม