คู่มือเตรียมสอบ นิติกร โรงพยาบาลบ้านโป่ง BB-008

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร โรงพยาบาลบ้านโป่ง BB-008
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง                                                                              *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล และภาษาไทย)                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             *ข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                               *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ