คู่มือเตรียมสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                            *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                       *แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                    *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                               *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                           *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ