คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                *ความรู้ด้านการวิเคราะห์การประมวลข้อมูล                                                                           *ความรู้ทางสถิติ และการวิจัยเบื้องต้น                                                                                 *ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                                *ความรู้ด้านการวางยุทธศาสตร์หรือการกำหนดกลยุทธ์                                                              *การบริหารงานและโครงการ                                                                                           *การประเมินผล                                                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสถิติ                                                                               *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสนง.บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                                               *แนวข้อสอบ แนวข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                     *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน                                                                                          *การวางแผนด้านพลังงานและเขียนโครงการด้านพลังงาน                                                                   *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               *การติดตามและประเมินผล                                                                                           *แนวข้อสอบ ด้านพลังงาน                                                                                                *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสนง.บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                                               *แนวข้อสอบ แนวข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                     *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน                                                                                          *การวางแผนด้านพลังงานและเขียนโครงการด้านพลังงาน                                                                   *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       *การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               *การติดตามและประเมินผล                                                                                           *แนวข้อสอบ ด้านพลังงาน                                                                                                *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC-9329

260฿

รหัสสินค้า: KP-9329 & หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC-9329  
สารบัญ
#ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                      1 *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                                                                                          6 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                              25 #พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                                                  33 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                     47 #ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                                 50 #นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                  71 #การวางแผน                                                                                                                                       88 #การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                           103 #การบริหารโครงการ                                                                                                                         126 #การบริหารงบประมาณ                                                                                                                    140 #การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                                  105 #การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                                        119 *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                148 #การบูรณาการแผนงานโครงการ                                                                                                    155 #หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                       158 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     170 #แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                177 *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                     197 #แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)                                                200 *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          215 *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          235 *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          252