คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2562 BB-117 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2562 BB-117 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                               «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                              «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                «แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                           «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                                    «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562                                                                                 *งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                           *การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร                                                                                     *การทำข่าว การนำเสนอข่าว                                                                                           *กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน                                    *การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                           *การผลิตสื่อ                                                                                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ และด้านสื่อสารมวลชน                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                               «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                        

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
สารบัญ
#ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                          1 #หลักการสื่อสาร                                                                                                               15 #การประชาสัมพันธ์                                                                                                          36 #งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                   43 #การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                            49 #การผลิตสื่อ                                                                                                                      52 #การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                55 #การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   59 #การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                         72 #การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                 112 #ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ                               120 #นโยบายของรัฐบาล                                                                                                        140 #ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                        148 #แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                   157 #ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                  182                 *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                194                 *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                         203                 *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                        228                 *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                         241