คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 214, 220 BC-30482

260฿

รหัสสินค้า: KP-30482 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 214, 220 BC-30482  
สารบัญ

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่  1. เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่  2. เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่  1. เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่  2. เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1. เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2. เจาะข้อสอบวิชาสังคม  ชุดที่  1. เจาะข้อสอบวิชาสังคม  ชุดที่  2. เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่  1. เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่  2. เจาะข้อสอบ ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่  1 เจาะข้อสอบ ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่  2

  • การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เจาะข้อสอบ Microsoft  Word เจาะข้อสอบ Microsoft  Excel เจาะข้อสอบ Microsoft  Power Point

  • ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต

 

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งการเงินและงบประมาณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งการเงินและงบประมาณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย
สารบัญ
++ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                            -ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                  -ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                     -ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                  -ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                   -ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                     -ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                                       ++ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                          ++การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         ++ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     -แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                              -เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 1.                                                                                 -เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 2.