คู่มือเตรียมสอบหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                               *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                              *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                      *การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่                                                                      *บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                       *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                               *แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.