คู่มือเตรียมสอบวิศวกร สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (สาขาเครื่องกล) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกร สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง (สาขาเครื่องกล) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                    *พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                    *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word     *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                           *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint    *แนวข้อสอบ Internet    *แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                           *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *ความรู้ในการประมาณราคา                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                       *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                         *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                          *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                      *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล ชุดที่ 2.