คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558        *การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                            *งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                            *การทดสอบวิเคราะห์วิจัยวัสดุทางวิศวกรรม                                                                          *การประมาณราคา                                                                                                      *การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                *งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                            *งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                      *โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                      *ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์                                                                                             *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                          «แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                                «แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                              «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                          «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กทม. ปี2563 BC-34497

290฿

รหัสสินค้า: KP-34497 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กทม. ปี2563 BC-34497 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558        *การออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา                                                                        *การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                            *งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                            *การทดสอบวิเคราะห์วิจัยวัสดุทางวิศวกรรม                                                                          *การประมาณราคา                                                                                                      *การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                *งานบำรุงรักษาบูรณะซ่อมแซม                                                                                        *งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                            *งานผังเมือง งานด้านขนส่งจราจร งานด้านสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา                                 *งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                      *โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                      *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                    *แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                          *แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     *แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                             *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                            *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                      *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558                                                          *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562    *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประมวลผล                                                                         *กระบวนการจัดจัดทำงบประมาณ                                                                                     *แนวข้อสอบ การวางแผนงาน และจัดทำโครงการ                                                             *ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา                                                                                             *วิศวกรรมสำรวจ                                                                                                       *วิศวกรรมชลประทาน                                                                                                   *การบริหารงานโครงการทางวิศวกรรม                                                                                *แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                 *แนวข้อสอบ วิศวกรรมสำรวจ                                                                                    *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2562 BB-082

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2562 BB-082
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                          *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   * แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                         *การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                                      *การออกแบบฐานราก                                                                                                  *การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               *การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                    *การระบายน้ำ ถังเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ                                                                     *ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                   *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   *แนวข้อสอบ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                             *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                              *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                  *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                          *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                            *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33032

270฿

รหัสสินค้า: KP-33032 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33032
สารบัญ
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               * แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           *ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ                                                                                   *วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                              *การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                        *การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                    *การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               *การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                   *การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                *การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   *แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                         *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                    *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                              *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                              *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                      *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.