คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล     *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม                                                                                          *กลศาสตร์ของไหล                                                                                                      *การออกแบบระบบประปาและระบบกระจายน้ำ                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                             «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง                                                       «แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                                  «แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                              «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล                                                                                             «แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                                            «แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1.                                                                                            «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2.                                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                         * นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    * แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     * แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         * แผนความมั่นคงแห่งชาติ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็น                                                                    *มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ                                                                   *กลศาสตร์ของไหล Fluid Mechanics                                                                                  *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                      *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1                                                                                        *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2.                                                                                                 *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 3.                                                                                                 *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                 

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BฺB-119

280฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BฺB-119 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                                *นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                           *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550                                     *พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                *มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย                                                                              *ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบท่อ ปั้ม วาล์วและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตราย       จากฟ้าผ่า ความมั่นคงแข็งแรงของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                       *ความรู้ด้านโรงไฟฟ้า และระบบผลิตพลังงาน                                                                        *เทคโนโลยีพลังงาน ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                «แนวข้อสอบความรู้ด้านพลังงาน                                                                                       «แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1.                                                                                           «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2       «แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 3.                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                    *ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                                                                             *หลักวิชาการวิศวกรรมที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ                                                                              *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                       *พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542                                                                                    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                            *กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                             *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                             *แนวข้อสอบข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                               *แนวข้อสอบวิศวกรรมซ่อมบำรุง                                                                               *แนวข้อสอบวิศวกรรมความปลอดภัย                                                                          *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2.                                                                                    *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 3.