คู่มือเตรียมสอบวิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) กรมเจ้าท่า ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) กรมเจ้าท่า ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                        *พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               *แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          *ความรู้ด้านการสื่อสาร                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                  *การฝึกอบรมและเทคนิคการฝึกอบรม                                                                                 *การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่                                                                         *การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                    *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                     *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันและประชาคมอาเซียน