คู่มือเตรียมสอบพนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการบริหารจัดการการประชุมลับและข้อมูลข่าวสารลับ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563                                                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการบริหารจัดการการประชุมลับและ ข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                         *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                             *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ปี 63

รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง(ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                           *การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                                 *ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                       *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD                                                                        *การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                      *แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                             *แนวข้อสอบพนักงานเขียนแผนที่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2551             *แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                                    *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                                                                                *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                               *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)         *แนวข้อสอบเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                               *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการสำนักงาน                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ปี 2563 BC-34695

270฿

รหัสสินค้า: KP-34695 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2563 BC-34695 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                                *แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                       *แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร  ปี 2563 BC-34688

270฿

รหัสสินค้า: KP-34688 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร  ปี 2563 BC-34688 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร       *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             30 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    37 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                             *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   * แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                             *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                       *แนวข้อสอบรวม                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสสอบพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561                                                                              *ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2555                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                             *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                              *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                      *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint )          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) **ใหม่ล่าสุดเตรียมสอบปี 63 BC-34244

280฿

รหัสสินค้า: KP-34244 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) BC-34244 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                        *แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                 *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                   *ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                               «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                                «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                       «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                            «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                          «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                           «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                   

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ กรมศิลปากร

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ กรมศิลปากร รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                                                                  *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ กรมศิลปากร

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ กรมศิลปากร รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. พ.ศ. 2546                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   *พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526         และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                           *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 2 องค์การเภสัชกรรม ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม                                                                                        «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                        «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560         «แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549            *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                             *การจัดหา                                                                                                               *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                   *การตรวจรับพัสดุ                                                                                                        *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                           *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                      *แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                          «ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                            «แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562
สารบัญ
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2562                                                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                 *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                           *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                   *การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล                                                                                              *การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                     *แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                 *การกำหนดยุทธศาสตร์                                                                                                                          *การกำหนดตัวชี้วัด                                                                                                                                *การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย                                                                                                                                     *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                                                   *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                                                       *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                                           *ความรู้ด้านการตั้งงบประมาณประจำปี                                                                                                     *การติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                                                               *ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงวิชาการ                                                                                                        *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                              *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                             *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) กรมสรรพากร ปี 2562 BB-104

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) กรมสรรพากร ปี 2562 BB-104
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร                                                                   *ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้                                                                *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                                      *ความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล                                                              *การควบคุม ดูแล ติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซมตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                   *อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสาร                                                                                *การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์                                                 *นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                          *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)       *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                          *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                              *พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        *ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562                                                                                                                *ระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม พ.ศ.2556                                          *ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผน แก้ไขบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2554                                                                                            *พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561              *การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม                                                              *จิตวิทยาทั่วไป                                                                                                                    *อาชญาวิทยา                                                                                                            *การสืบเสาะและพินิจและเยาวชนผู้กระทำความผิด                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา                                                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบพนักงานทั่วไป สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานทั่วไป สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร                                                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                         *ความรู้ด้านการเกษตร                                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน                                                *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานเอกสารราชการ                                                                      *แนวข้อสอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                  *พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542                                                     **ระเบียบฯ ข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง                                                      *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2544                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) NEW 62 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) NEW 62 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                                 *การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                 «แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                             «แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                             «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                   «แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2560                                     «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559                                   «แนวข้อสอบ  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560                         «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562                        *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561                      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561             «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561                      «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                   *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                   *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                            *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                            *พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554             *ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้และการป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ                                       *การดับเพลิงประเภทต่างๆ                                                                                            *การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันระงับภัย                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                      *แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3.                                                               

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33414

260฿

รหัสสินค้า: KP-33414 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33414
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                       *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                   *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                               *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                            *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *การจัดหา                                                                                                    *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                        *การตรวจรับพัสดุ                                                                                             *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                           *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *วิธีการจัดเก็บข้อมูล การและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุ                                                                   *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                      *แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                        *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           *แนวข้อสอบความรู้ด้านฐานข้อมูล                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33360

280฿

รหัสสินค้า: KP-33360 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.) ปี 2562 BC-33360
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) *แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ *การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ *ระบบการจัดเก็บเอกสาร *ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ *เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 *ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป *เจาะข้อสอบงานบริหารจัดการทั่วไป 2 ชุด 

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-076

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-076
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                      -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542                      *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                       *การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                  *แนวข้อสอบ Internet                                                                                  *ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-075

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับตำแหน่ง 301,302,303,304,305,306,307 BB-075
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                        -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                          -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      -แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                      -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                                    -แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542                      *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                       *การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                        *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                  *แนวข้อสอบ Internet                                                                                  *ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่าง (โยธา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่าง (โยธา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสำรวจ                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับงานช่างรังวัด                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง                                                                                           *การออกแบบและการประมาณราคา                                                                                 *การสำรวจและวางโครงการ                                                                                          *การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                        *การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                *การบริหารงานโครงการก่อสร้าง                                                                                     *การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง                                                                              *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                    *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                    *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                              *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                      *แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                         *แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                   *แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-066

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-066
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                             *ความรู้ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                 *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                            *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                    *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                   *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                   *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-067

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-067
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)                                                                    *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                       *การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                         *การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                                                             *ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                         *ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *ความปลอดภัยในการทำงาน                                                                                          *คู่มือการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2547                                        *การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 (เฉพาะการรับ-ส่ง หนังสือราชการ)                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 (เฉพาะการรับ-ส่ง หนังสือราชการ)                                  *คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ “Service Mind”                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                            *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                     *แนวข้อสอบงานเอกสาร                                                                                       *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                   *แนวข้อสอบความรู้ด้านการให้บริการ                                                                        *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32813

270฿

รหัสสินค้า: KP-32813 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32813
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                              *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้านแสงสว่าง                                                   *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      *ระบบปรับอากาศ                                                                                                      *ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                       *ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                          *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                      *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           *แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                       *แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) เรือนจำกลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) เรือนจำกลางคลองเปรม กรมราชทัณฑ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                     *พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                         *พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                 *ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด พ.ศ. 2546                                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546                                                                            *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลัดอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                          *นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                            *แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                    *แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. BC-32745 ปี 2562

260฿

รหัสสินค้า: KP-32745 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. BC-32745 ปี 2562 
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549           *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                *การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                 *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                  *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                    *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                               *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                        *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                   *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                          *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    *แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                              

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูล กรมที่ดิน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูล กรมที่ดิน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                                *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            *แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                      *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                 

คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิชาการวิเคราะห์ประเมินผล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                *การวิเคราะห์ จัดทำโครงการ                                                                                          *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การประเมินผลโครงการ                                                                                               *การเขียนรายงานการประเมินผล                                                                                      *ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                   *ความรู้ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                        *ความรู้ด้านการรวบรวมข้อมูล                                                                                          *แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ประเมินผล ชุดที่ 1.                                                             *แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ประเมินผล ชุดที่ 2.                                                             *แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ประเมินผล ชุดที่ 3.                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบพนักงานนิติกร กรมโยธาธิการและผังเมือง

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานนิติกร กรมโยธาธิการและผังเมือง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                       *พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                  *พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547                                                           *การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                          *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                      *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานศาลปกครอง

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานศาลปกครอง
สารบัญ
*พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559              *พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2561                                                                             *ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ออกใหม่ปี 2561 BC-30819

270฿

รหัสสินค้า: KP-30819 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ออกใหม่ปี 2561 BC-30819
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                                 *การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                             *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                        *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                        *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2560                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2560                                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560                              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550                                                                            *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม