คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33810 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33810 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33810 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                  *นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์                                   *พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                         *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 พ.ศ. 2550            *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                             *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์                                                                                          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                          

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33315

280฿

รหัสสินค้า: KP-33315 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33315
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                    *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562   *ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน                                                         *การยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                     *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                         *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
*แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป                                                                                  *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                         *พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2553                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                      *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                  *นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                    *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                      *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           *การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์                                                              *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สภากาชาดไทย

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สภากาชาดไทย
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย                                                                                         *แนวข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                    *แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                        *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                       * Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31519

270฿

รหัสสินค้า: KP-31519 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ปี 2561 BC-31519
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9. พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                          *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                              *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                      *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง