คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562      *ความรู้เกี่ยวกับการงานช่างไฟฟ้า                                                                                      *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ                                                                                     *แนวข้อสอบ งานช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ งานช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง                                                                                        *แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล                                                                                         *แนวข้อสอบ ด้านเครื่องจักรกล                                                                                    *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องยนต์                                                                                       *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน                                                                               *การบริหารจัดการน้ำบาดาล                                                                                           *การดูแล ซ่อมแซม การบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ ละอุปกรณ์ต่างๆ                                        *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                    *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                              *พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2562                                                                               *กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                    *การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ดัดแปลง  ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                                                                       *การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                              *การควบคุมปั๊มน้ำ                                                                                                       *การควบคุมเครื่องทำความเย็น                                                                                        *การควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่                                                                             *การควบคุมเครื่องจักร                                                                                                  *การควบคุมเครื่องยนต์                                                                                                 *โลหะ                                                                                                                              *เครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง                                                                                     *เครื่องมือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณูปโภค                                                                        *เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์                                                                                       *เครื่องจักรกล                                                                                                           *เครื่องวิทยุคมนาคม                                                                                                   *งานโครงสร้างอาคาร                                                                                                   *การประหยัดพลังงาน                                                                                                   *เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์                                                                                      *การคำนวณรายการและประมาณราคาค่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประมาณราคา                                   *การจัดซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งาน                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                                 «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                                 «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                        *การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้านแสงสว่าง                                                    *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                        *ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                           *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                                  «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กทม.ปี 2563 BB-125

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กทม.ปี 2563 BB-125 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *เครื่องกลพื้นฐาน                                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้กับเครื่องจักรกลยานพาหนะ และเครื่องทุ่นแรง                                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนแบบเครื่องกล และงานวัดละเอียด                                         *ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด                                                                            *การเชื่อมโลหะ                                                                                                          *การดูแล จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี และการใช้งาน                                               *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                       *เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่  *ข้อมูลและสารสนเทศในการจัดเก็บสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์+เจาะข้อสอบ *แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง                                                                                        *แนวข้อสอบ การออกแบบ เขียนแบบ                                                                             *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1                                                                                   *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                               *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                               *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                              *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6. 

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 BC-34343

290฿

รหัสสินค้า: KP-34343 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 BC-34343 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานช่างรังวัด                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ การออกแบบ และการกำหนดรายงาน                                         *งานถอดแบบ และประมาณราคา                                                                                    *ควบคุมการก่อสร้าง                                                                                                    *การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง                                                                                     *การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                                                       *การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                                                            *การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                           *แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.                                                                                                

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ                                                                             *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                       *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                       *วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                         *เครื่องปรับอากาศ                                                                                                      *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                   *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                               *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                         *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                     *ความรู้เบื้องต้นของเครื่องยนต์ดีเซล แก๊สโซลีนระบบ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ                                    *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก                                                                                        *การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและ การบำรุงรักษา                                                                           «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                                   «แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 4.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 5.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 6.                                                                                                    «แนวข้อสอบ ชุดที่ 7.                                                                                                    «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้านแสงสว่าง                                                    *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                       *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                        *ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                           *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                       *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                                «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                   «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                                                                  «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม    

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน BC-34176

270฿

รหัสสินค้า: KP-34176 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน BC-34176 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                                 *ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ                                                                     *ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                              *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์                                                                     «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                               «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                               «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                                        «แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                                        «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน BC-34190

270฿

รหัสสินค้า: KP-34190 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน BC-34190 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                            *การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                       *การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                                *การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                             *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                        *วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                                *การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                             *การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                         *การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                 *หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                                 *หลักการชลประทานเบื้องต้น                                                                                           *หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด                                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                              «แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                                «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง 
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                          *นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                           *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       *พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       *พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                           *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550       *พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                             *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                *ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน                                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ด้านพลังงาน                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนายช่างคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลปกครอง ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลปกครอง ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง       *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์                                                                         *วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์                                                                                          *คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                 *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                                   *ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                     *ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                          *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                            «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                           «แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint Internet)                          «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33339

270฿

รหัสสินค้า: KP-33339 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33339
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                           *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562    ความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องกล การจัดการเครื่องจักรกล การวางแผนงานด้านเครื่องกล                    *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                         *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33278

260฿

รหัสสินค้า: KP-33278 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33278
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรม                                                          *ความรู้ในการคำนวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม การประมาณราคา                                             *การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                                *การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้าน สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม                   *ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์                                                                                           *วัสดุและการประมาณราคา                                                                                            *ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน                                                                    *แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                               *แนวข้อสอบ โปรแกรม SketchUp                                                                                *แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ ชุดที่ 3.                                                                        *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                        

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33247

270฿

รหัสสินค้า: KP-33247 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-33247
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า                                                                                                  *ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                         *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                        *เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง                                                                                             *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           *ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                       *ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                          *สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                       *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                           *เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                                *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.                                          

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33155

270฿

รหัสสินค้า: KP-33155 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33155
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ                                                *ความรู้เกี่ยวกับระบบระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                        *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  *ความแข็งแกร่งของวัสดุ                                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                    *แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                    *แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                                    *แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                                    *แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                                    *แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33148

270฿

รหัสสินค้า: KP-33148 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33148
สารบัญ
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548   *แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548                                                                *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                       *การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ                                                                                       *คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                   *การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                     *การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          *การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                        *แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                           *แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์    *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร                                                                       *เครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมดิน การปลูก การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์                                                     *วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับการผสมอาหารสัตว์                                            *วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับศูนย์บริการด้านอาหารสัตว์ (Feed Center)                  *การบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร                                                      *การตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือ                                                                                 *การตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า ประปา                                                *อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์                                                                                        *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.      *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260฿

รหัสสินค้า: KP-32622 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม BC-32622
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                      *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                               *พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2546           *กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                   *กฎกระทรวงฉบับที่ 10(พ.ศ. 2556)ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                  *กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่า อนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ. 2547                                                                                            *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน                                                                             *ความรู้เกี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน BB-038

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน BB-038
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                               *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                             *พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน  พ.ศ. 2535                                                           *งานวงรอบ                                                                                                             *การวัดมุมและปรับแก้มุม                                                                                            *การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้น                                                                                      *การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          *การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                                *ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่ โปรแกรม Autocad                 *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และกล้องสำรวจแบบต่างๆ                                          *แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 3.