คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการ กองทัพอากาศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการ กองทัพอากาศ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ      *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1.                               *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.                               *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3.                              *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1.                                                   *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2.                                                   *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3.                                                   *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                   *ความรู้ด้านโภชนาการ                                                                                        *การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ                                                                           *หลักการโภชนาการที่เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ                                           *การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และโภชนบำบัดทางการแพทย์                                          *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.                                                        *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.                                                        *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.                                                        *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.                                                        *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.                                                        *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 6.                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34527

260฿

รหัสสินค้า: KP-34527 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34527 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*การสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพของประชาชน                                                 *การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล                                                     *การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ  ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน                             *การค้นคว้า และทดลอง วิเคราะห์คุณค่าอาหารและสารอาหารตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ         *การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ                                                                                     *การควบคุม ตรวจสอบ การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด             *ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร                                                                                  *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                                               *พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522                                                                                    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                              *พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510                                                                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562              *หลักการโภชนาการที่เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ                                                     *ความต้องการสารอาหาร และปัญหาโภชนาการ                                                                     *การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และโภชนบำบัดทางการแพทย์                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 6.                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BB-123

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BB-123 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*การสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพของประชาชน                                                 *การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล                                                     *การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ  ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน                             *การค้นคว้า และทดลอง วิเคราะห์คุณค่าอาหารและสารอาหารตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ         *การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ                                                                                     *การควบคุม ตรวจสอบ การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด             *ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร                                                                                  *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                                               *พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522                                                                                    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                              *พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510                                                                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562              *หลักการโภชนาการที่เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ                                                     *ความต้องการสารอาหาร และปัญหาโภชนาการ                                                                     *การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และโภชนบำบัดทางการแพทย์                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 6.