คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                  *การคิดวิเคราะห์เชิงเหคุผลด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ *การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                                 *การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                            *รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                   *การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                             *ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                    *แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                         *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)   ชุดที่ 1.                     *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)   ชุดที่ 2.                     *แนวข้อสอบรวม                                                                                                * Writing and Translation                                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                  *การคิดวิเคราะห์เชิงเหคุผลด้านการจัดสวัสดิการแก่คนพิการ                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ *การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                                 *การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                            *รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                   *การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                             *ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                    *แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                         *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                            *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                            *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)   ชุดที่ 1.                     *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)   ชุดที่ 2.                     *แนวข้อสอบรวม                                                                                                * Writing and Translation                                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                *ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ *การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                                 *การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                            *รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                   *การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                             *ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                              *แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                  *แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                       *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                          *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 1.                     *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 2.                     *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 3.                     *แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 2.                                                                                     *Writing and Translation                                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์