คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-073

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-073
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                              *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              *การวางระบบบัญชี                                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี                                                                                   *การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                      *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                    *แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                         *แนวข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์                                                                                                 *ความรู้ด้านบัญชี การเงิน                                                                                             *การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                      *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                     *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                 * แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.