คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)                                                                            *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                        *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      *การประสานงานและการบริการ                                                                                      *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                               *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                         *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                   *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                               *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                              *แนวข้อสอบ การสนทนา (Conversation )                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  *แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                       *ความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                                       *ความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                                              *การเขียนหนังสือราชการ                                                                                               *ความรู้ด้าน การรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office  (Word, Excel, Powerpoint)                            *แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ                                                                            *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                 *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                 *แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป                                                                                        *แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา        

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                                   «แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                           *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                                    «แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                             «แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                                  «แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                        «แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                                        «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                              «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           «แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานพัสดุ 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานพัสดุ 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                    *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                            *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *การจัดหา                                                                                                    *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                        *การตรวจรับพัสดุ                                                                                             *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                           *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                      *แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                        *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ