คู่มือเตรียมสอบนักจิตวิทยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน BB-021

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักจิตวิทยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน BB-021
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561             *พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                               *ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                            *อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระผิด                                                                                  *สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูทางจิตวิทยาคลินิก                                                                    *การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม                                             *โรคจิตเวชที่พบในเด็กและเยาวชน                                                                                    *แนวข้อสอบ นักจิตวิทยาชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ นักจิตวิทยาชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร บ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน