คู่มือเตรียมสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน. กศน.จังหวัดนราธิวาส

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน. กศน.จังหวัดนราธิวาส รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                             *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                               *นโยบายรัฐบาล                                                                                                        *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.ประจำปี 2563        *แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษาไทย        *แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข                                                                           *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                      *การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                              *การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                    *การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                    *การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                       *การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                          *การติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                           *การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                        *แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ                                                            *แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                     *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                                                                       *บทบาทหน้าที่และภาระงาน ของครู กศน. ตำบล                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน