คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ใหม่ปี 61 BC-30833

260฿

รหัสสินค้า: KP-30833 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  ใหม่ปี 61 BC-30833
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                             *การติดตาม รวบรวมข่าวสาร                                                                                          *การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร                                                                                     *สถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                 *สถานการณ์ต่างประเทศ                                                                                               *การวิเคราะห์  และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ                                                                  *ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                                                        *นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Web site องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                               *ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551                                   *พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528                                                                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                 *เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั่งในประเทศและต่างประเทศ                                           *แนวข้อสอบ พนักงานการข่าว                                                                                         *แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                                     *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                     *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                    *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                                                                        

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมเจ้าท่า

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมเจ้าท่า
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                   *เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                                 *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน *การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3 – เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 – เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553