คู่มือสอบ สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ ปี 2562
สารบัญ
*การบัญชีทั่วไป                                                                                                *หลักการบัญชี                                                                                                 *งบการเงิน                                                                                                    *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                      *การบัญชีต้นทุน                                                                                               *การบัญชีภาษีอากร                                                                                            *การสอบบัญชี                                                                                                *มาตรฐานการบัญชี                                                                                          *การบัญชีบริหาร                                                                                                  «แนวข้อสอบ มาตรฐานการบัญชี                                                                             «แนวข้อสอบ ภาษีอากร                                                                                       «แนวข้อสอบ การสอบบัญชี                                                                                   «แนวข้อสอบ งบการเงิน                                                                                       «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์