คู่มือสอบ วิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ วิทยากรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                                 *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                      *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                      *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                     *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                     *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                               *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                         *ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                                                                  *กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา                                                              *แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์