คู่มือสอบ พนักงานธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ พนักงานธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กรมกำลังพลทหารอากาศ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย                                                                            *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                               *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                               *เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์เบื้องต้น                                                                                *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร                                                                                         *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับทหาร                                                                                *เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                                      *การใช้โปรแกรม Microsoft Office *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                              *Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                               *Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                        *เจาะข้อสอบ งานธุรการ