คู่มือสอบ บรรณารักษ์ กรมศิลปากร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ บรรณารักษ์ กรมศิลปากร ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                   *พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558            *ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                                *ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                          *เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                       *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                       *ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                  *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                 *การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                  *การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                             *แนวข้อสอบเทคโนโลยีสานสนเทศ                                                                              *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์