คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทาน ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์                                                  *พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530                                                                           *การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                     *การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                              *การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                         *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                     *วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                             *การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           *การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                       *การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                               *การบริหารงานโครงการก่อสร้าง                                                                                     *การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                *การตรวจงานก่อสร้าง                                                                                                 *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                  *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                 *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                 *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                      *แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 2.                                                                        

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ