คู่มือสอบ ครูธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-31595

270฿

รหัสสินค้า: KP-31595 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ ครูธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-31595
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                              *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                    *เจาะข้อสอบ ความรอบรู้ทั่วไป                                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                             *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                             *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                               *เจาะข้อสอบ ด้านงานบุคคล                                                                                   *เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี เบื้องต้น                                                                      *เจาะข้อสอบ งานธุรการ