คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32080

260฿

รหัสสินค้า: KP-32080 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32080
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                         *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                *การบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงิน                                                                 *การจัดการและการบริหารเงินทุน                                                                                     *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบ การบริหาร                                                                                            *แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                   *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                            *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                            *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบบัญชีราชการ                                                                                             

คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน                                                                                                                                                *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                              *ความรู้ด้านงบประมาณ          *เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551           เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553                   *เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการพ.ศ. 2553                                                                                                                                                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                           *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                    *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                      *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                                   *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                      *เจาะข้อสอบบัญชีราชการ