คู่มือสอบเศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                                *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                    *อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด                                                                         *ความรู้ด้าน การเงิน  การคลัง *ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์                                                                                 *การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์                                                                       *การวางแผน                                                                                                *การกำหนดนโยบายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                             *การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                       *เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                     * เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                      * เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.