คู่มือสอบเศรษฐกร กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเศรษฐกร กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหาภาคและจุลภาค)                 *ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ                              *การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                 *ความรู้ด้านการผังเมือง                                                                                                      «แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                        «แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                        «แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                        «แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                        «แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.                                                                                        «แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 6.