คู่มือสอบเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ปี 2561 BC-30512

270฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

  •  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.              –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                         –  เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                     

  •  ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                        
  •  ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ                                                                                                                            

             –  เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                             

  •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                         

           – Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                                  – Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                                        – Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                          – Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                     

  •  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                                   

             –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560