คู่มือสอบเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม  *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  *พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  *ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม  *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล  *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.